• Wzór formularza odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
EVELUK Łukasz Burczak
ul. Golfowa 8/2, 05-077 Warszawa
adres e-mail: sklep@seniorlux.pl
- Ja/My(*) ....................................................................................................................................
niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
.....................................................................................................................................................
– Numer zamówienia
.....................................................................................................................................................
– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):
.....................................................................................................................................................
- Adres Konsumenta (-ów):
.....................................................................................................................................................
- Numer konta do zwrotu:
.....................................................................................................................................................

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

Podpis Konsumenta

Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreślić