• Wzór formularza odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
EVELUK Łukasz Burczak
ul. Golfowa 8/2, 05-077 Warszawa
adres e-mail: sklep@seniorlux.pl
- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..............................................................................................................................
– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................
- Adres Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreślić