• Kategorie
 • Niepełnosprawność. Wyzwania. Praca socjalna

59.00
szt.
Wysyłka w ciągu 1-3 dni robocze
Cena przesyłki 11.99
Kurier (DHL, DPD, InPost) płatność online, wpłata na konto 11.99
Kurier (DHL, DPD, InPost) płatność za pobraniem 17.99
Dostępność Mało
ISBN 978-83-8085-942-5

Zamówienie telefoniczne: 512228505

Zostaw telefon

Niepełnosprawność. Wyzwania. Praca socjalna

 • Autor: Remigiusz Kijak Dorota Podgórska-Jachnik Katarzyna Stec
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-942-5
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 272/B5
 • Oprawa: miękka
 • Publikacja stanowi kompendium współczesnej wiedzy o niepełnosprawności, przekładającej aktualne ujęcia teoretyczne współczesnych interdyscyplinarnych Disability studies na praktyczne wskazania dla pracowników socjalnych, jak organizować wsparcie, komunikować się, skutecznie aktywizować osoby z niepełnosprawnością. Dzięki książce zyskują szerszy teoretyczny kontekst do swojej pracy, zgodny z najbardziej aktualną wiedzą, będą lepiej rozumieć swoich klientów, diagnozować dany problem oraz wiedzieć kto i w jakim zakresie może im pomóc, gdzie skierować daną osobę po wsparcie lub z kim współpracować w rozwiązywaniu danego problemu, itd. Publikację  uzupełniają rekomendacje. Praca ma być skierowana w szczególności do pracowników instytucji i organizacji zajmujących się wyszczególnionymi grupami, czyli do pracowników socjalnych, psychologów, asystentów rodzinnych, doradców zawodowych, osób świadczących usługi opiekuńcze, terapeutów. 

 • Spis treści:

  O serii
  Wstęp

  Rozdział 1. Współczesne podejście do niepełnosprawności jako podstawa projektowania działań wspierających

  1.1. Niepełnosprawność jako fenomen ludzkiego życia
  1.2. Zmiana w podejściu do niepełnosprawności – uwarunkowania i konsekwencje
  1.3. Co daje zmiana perspektywy? Wybrane teorie naukowe jako generator zmian w rozwiązaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością
  1.4. Kto i dlaczego powinien zajmować się problemem niepełnosprawności? Od „specjalistów od niepełnosprawności” do wsparcia multiprofesjonalnego
  1.5. Co zmienia w podejściu do niepełnosprawności perspektywa disability studies?
  1.6. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – dekalog podstawowych zobowiązań (także) w pracy socjalnej
  1.7. W kierunku przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnością
  1.8. Zobowiązania wynikające z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
  1.9. Rzecznicy osób z niepełnosprawnością w polskim systemie prawnym i w realiach życia społecznego – gdzie szukać wsparcia?

  Rozdział 2. Podstawy pracy socjalnej z osobami z niepełnosprawnością


  2.1. Osoby z niepełnosprawnością wśród grup defaworyzowanych a mechanizmy wykluczenia społecznego
  2.2. Rola i zadania oraz działania pracownika socjalnego w pracy z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną
  2.3. Ramy prawne wyznaczające zakres pracy socjalnej i wsparcia dla osób z niepełnosprawnością
  2.4. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i instytucje zaangażowane w działania na rzecz osób z niepełnosprawnością
  2.5. Podstawowe źródła wiedzy o osobie z niepełnosprawnością i jej rodzinie w pracy pracownika socjalnego
  2.6. Informacje o niepełnosprawności jako dane wrażliwe a ochrona danych osobowych
  2.7. Bariery mentalne i komunikacyjne w pracy z osobą z niepełnosprawnością i ich pokonywanie

  Rozdział 3. Specyfika pracy socjalnej w zależności od rodzaju niepełnosprawności

  3.1. Niepełnosprawność intelektualna
  3.2. Niepełnosprawność ruchowa
  3.3. Niepełnosprawność sensoryczna – wzrokowa i słuchowa
  3.4. Problem uzależnień i „podwójnej diagnozy” wśród osób z niepełnosprawnością
  3.5. Spektrum zaburzeń autystycznych
  3.6. Otyłość jako nowa niepełnosprawność
  3.7. Specyfika niepełnosprawności związanej z  wiekiem rozwojowym
  3.8. Specyfika niepełnosprawności osoby dorosłej

  Rozdział 4. Formy pomocy i wybrane problemy wspierania osób z niepełnosprawnością w pracy socjalnej

  4.1. Świadczenia, usługi socjalne i opieka wytchnieniowa
  4.2. Od ubezwłasnowolnienia do wspieranej decyzyjności – kuratela, doradztwo, rzecznictwo własne i asystenci prawni a podnoszenie autonomii osób z niepełnosprawnością
  4.3. Treningi socjalne i mieszkalnictwo wspierane jako forma usamodzielnienia osób z niepełnosprawnością
  4.4. Zastosowania i ograniczenia kontraktu socjalnego oraz projektu socjalnego w pracy z osobami z niepełnosprawnością
  4.5. Wsparcie asystenta rodziny osób z niepełnosprawnością w ich rodzicielstwie
  4.6. Nietypowe zasoby: ekspert przez doświadczenie i grupy wsparcia w formie klubowej
  4.7. Aktywizacja zawodowa i formy zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

  Zakończenie
  Informacja o autorach
  Bibliografia
  Aneks

 • Remigiusz Kijak
  W wieku 36 lat na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Przez kilka lat kierownik Pracowni Badań nad Seksualnością Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie samodzielny pracownik naukowy w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego i kierownik Zakładu Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną. Odbył kilka zagranicznych staży naukowych m.in. na Lithuanian University of Educational Sciences, University of Lappland. Brał udział w kilkunastu wyjazdach studyjnych w Europie. Posiada publikacje z listy JCR między innymi w Sexuality and Disability. Autor blisko 70 prac naukowych, w tym 7 monografii autorskich i 7 prac redakcyjnych. Od 2016 roku Członek Zespołu Pedagogiki Specjalnej oraz przewodniczący sekcji Andragogiki Specjalnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.
  Dorota Podgórska-Jachnik
  dr hab, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, visiting professor Uniwersytetu im. M. Utemisowa w Uralsku / Kazachstan; pedagog specjalny - surdopedagog, psycholog, logopeda, absolwentka studiów podyplomowych Coaching i mentoring w edukacji, szkoleń i kursów dotyczących pomocy psychospołecznej i pracy z osobami z niepełnosprawnością, m.in. w zakresie wczesnej interwencji, pomocy psychospołecznej osobom z doświadczeniami traumy. Kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej i Logopedii UKW, Konsultantka ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu, organizatorka licznych szkoleń i warsztatów metodycznych z zakresu pracy z dzieckiem ze SPE, koordynatorka sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. Praca z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Autorka wielu publikacji dotyczących specjalnych potrzeb i pracy z osobami z niepełnosprawnością, zaburzeniami rozwojowymi, psychicznymi, schizofrenią i ich rodzinami.
  Katarzyna Stec
  Organizatorka pomocy społecznej, od 2001 roku związana z tematyką wsparcia społecznego, zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym i regionu, od 2007 roku zatrudniona na stanowisku zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Odpowiedzialna za działania na rzecz wsparcia seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, w tym koordynowanie procesu specjalizacji form wsparcia, rozwoju usług i doskonalenia ich jakości. Członek Gdyńskiej Rady ds. Seniorów od 2007. Zaangażowana w lokalne planowanie strategiczne w kwestiach społecznych, współautorka m.in. Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Gdyńskiego Programu Senioralnego. Współorganizatorka procesu ustalania kryteriów jakości usług opiekuńczych w Gdyni i Dialogu międzypokoleniowego, zaangażowana w prace nad standaryzacją usług opiekuńczych na poziomie lokalnym i  krajowym.  Za  osiągnięcia  w  pomocy  społecznej  odznaczona  przez  Prezydenta  RP Srebrnym Krzyżem Zasługi (2014). Publikacje: Standardy usług pomocy społecznej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne (2014)  autorstwo Części B, Gdynia w dialogu z seniorami w: Seniorzy partycypują (2014), Standard usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w miejscu zamieszkania (2011) -współautorstwo.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.